ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - POSTERS

Οι Αναρτημένες Ανακοινώσεις -posters θα τοποθετηθούν με ευθύνη των συγγραφέων και με τη βοήθεια της γραμματείας της Οργανωτικής Επιτροπής σε επιλεγμένο χώρο.  Οι συγγραφείς, που τα posters τους είναι για το Σάββατο, θα πρέπει να παραδώσουν τις εργασίες τους από τις 13.30 ενώ όσοι είναι για τη Κυριακή από τις 12.00. Η ανάρτηση θα γίνει με χρήση αυτοκόλλητης ταινίας διπλής όψης. Τα υλικά θα διατεθούν από την Γραμματεία της Οργανωτικής Επιτροπής. Μετά το πέρας της τελευταίας συνεδρίας όλες οι αναρτημένες ανακοινώσεις θα αφαιρεθούν με ευθύνη των συγγραφέων. Οι Αναρτημένες Ανακοινώσεις θα παρουσιάζονται παράλληλα ανά συνεδρία σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα της Συνόδου. Οι συγγραφείς θα έχουν στη διάθεσή τους τρία λεπτά (3 min) χρόνο για προφορική παρουσία της εργασία τους. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης ο κάθε ομιλητής θα βρίσκεται εμπρός από την αναρτημένη ανακοίνωση όπου μπορεί να επακολουθήσει συζήτηση και επίλυση αποριών των συνέδρων.

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ

Οι ομιλητές θα έχουν την ευχέρεια προβολής σε Video Projector και τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Οι ομιλητές είναι υποχρεωμένοι δυο (2) ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη της συνεδρίας όπου περιλαμβάνεται η ομιλία τους να έχουν παραδώσει στο γραφείο παραλαβής ηλεκτρονικού υλικού σε CD ή USB stick , ότι υλικό θα παρουσιάσουν. Το υλικό των παρουσιάσεων θα καταστρέφεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας που παρουσιάστηκε με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής. Την ώρα της παράδοσης θα γίνεται και δοκιμαστική προβολή από τη γραμματεία της Οργανωτικής Επιτροπής.

Η σειρά της παρουσίασης είναι αυτή που αναγράφεται στο πρόγραμμα και θα τηρηθεί αυστηρά.

Για κάθε Εισήγηση έχει προβλεφθεί συνολικός χρόνος παρουσίασης  τριάντα (30) λεπτών αυστηρώς.  Θα παρακαλούσαμε τους ομιλητές να προβλέψουν λίγο χρόνο εντός της ομιλίας τους για ερωτήσεις.

Τα Στρογγυλά Τραπέζια είναι διάρκειας ενενήντα (90) λεπτών αυστηρώς και θα παρακαλούσαμε τους συμμετέχοντες να προβλέψουν λίγο χρόνο εντός της αναφερόμενης διάρκειας για ερωτήσεις.

Στις Ελεύθερες Ανακοινώσεις ο χρόνος που έχει προβλεφθεί είναι 10 λεπτών (min) όπου εμπεριέχεται και χρόνος για σύντομες ερωτήσεις.

Ανάρτηση: 25/04/2016